Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
»Skapande naturlig
  lek

»Leksaker
»Musik
»Hemundervisning
»Skolträdgård
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken
 

 
»Till alternativ.nu

HEMUNDERVISNING

Vi är en familj i Småland som sedan 1986 har hemundervisning. Vi har valt att:
  • Undervisa våra egna barn i hemmet som alternativ till den ordinarie statsmonopolskolan.
  • Undervisa våra barn i deras egen miljö, i deras egen takt och mycket efter deras egna intressen.
  • Mogna med uppgiften och tillsammans med barnen. Att mötas och skiljas i deras frigörelse.
Varför undervisa hemma?
Hemundervisning kan man vilja ha av många olika anledningar.
  • Ett sjukt barn mår kanske bättre av att undervisas hemma.
  • Skolan kan ligga för långt från hemmet och transporterna är dåliga (timmar med buss o s v)
  • Inriktningen på undervisningen kan vara viktig; praktiskt, religiöst, politiskt, socialt till exempel.
  • Det finns föräldrar som vill rädda sina barn från hälsovådlig skolmiljö eller undermålig skolundervisning, indoktrinering eller mobbning.
  • Det finns barn som själva inte vill gå till skolan och som mår bra av hemundervisning.
Utbredning
Hemundervisning bedrivs av något hundratal familjer spridda över hela landet. I Europa förekommer undervisningsformen sparsamt, medan hemundervisning är vedertagen och utbredd i Amerika och föräldrar kan gå kurser i "Hur undervisa dina barn i hemmet?". Stora föreningar arbetar där för hemundervisningens sak. Den räknas som en grundläggande demokratisk rättighet.
 
Anmälningsplikt
Med hemundervisning menas att man undervisar sina egna barn. Inte också andras barn, då det kommer att räknas som skola och lyder under andra lagar.
För att få bedriva undervisning i hemmet i Sverige, måste man anmäla sitt intresse och sin avsikt till skolbyråkratin i kommunen, samt tillåta myndigheten full insyn i verksamheten. Med det menas att skolmyndigheten kontrollerar att undervisningen fungerar utan s k men för barnet.
 
Läroplanen
I vår familj följer vi grundskolans läroplan. Det ger skolmyndigheten möjlighet att jämföra våra barns utveckling och kunskapsinhämtning med skolbarn i motsvarande årskurs, men man måste kunna tänka sig en målmedveten undervisning som i likhet med t ex Waldorfskolan prioriterar andra värden än direkt faktainlärning de första 3-4 åren - ja, hela lärotiden.
 
Skollagen
Skollagen kan tillhandahållas på varje länsbibliotek. I lagen berättas att skolstyrelsen har att lämna tillåtelse för hemundervisning upp till ett år i taget, samt att styrelsen skall äga möjlighet till full insyn i undervisningen. Vidare att skolmyndigheten kan avbryta undervisningen närhelst den finner grund för att undervisningen inte fungerar. Den intresserade gör bäst i att läsa lagen själv.
 
Ingen kan hindra
Vi vill poängtera att ingen skolbyråkrat eller byråkrati äger rätt att hindra någon från att bedriva hemundervisning om minimikravet på kunskap kommer barnet till del och i övrigt ingen annan misshällighet finns.
 

 
Bris och Remus
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare