Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
»Ekologiskt
  byggande

»Skaffa mark
  och hus
»Husbygge och
  renovering
»Jordhusbygge
»Byggnadsteknik
  och material
»Byggnadsmaterial
»Inredning
»Krukväxter
»Kärngårdar
»Ekobyn
»Vägvisare vid
  utveckling av
  ekobyar
»Staden
»Kollektivhus
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 
Boende

 
»Till alternativ.nu

EKOLOGISKT BYGGANDE

Att bygga och bo ekologiskt kräver en anpassning till miljön med målet att nå en fullständig enhet med de ekologiska kretsloppen. Boendet skall ha en lång var.aktighet in i framtiden, förutsatt att inga yttre faktorer kommer in och stör (krig, olyckor, miljöförstöring). Strävan efter mångfald, anpassningsbarhet, låg sårbarhet och skönhet är andra viktiga uppgifter.
 
Topografi (marken)
Det moderna byggandet ser oftast naturen och miljön vid byggplatsen som en fiende. Berg ska sprängs bort, gropar fyllas igen, träd fällas, åkermark bebyggas och asfalteras, vattendrag dräneras bort o s v.
 
Vid ekologiskt byggande får topografin (hur naturen ser ut rent fysiskt) bestämma byggnadernas placering och uteende. Södersluttningar lämpar sig t ex bra för husplacering. Inga träd och växter tas bort i onödan. Naturens former bestämmer gångar och vägar. Jordens olika karaktärer passar till olika ändamål såsom husgrund, odling, bete, infiltration o s v. Givetivs kan också historiska hänsyn tas. Platsens historia studeras. Var har människor bott, odlat, haft djur och rört sig?
 
Hydrologi (vattnet)
Vattnets rörelser studeras och tas hänsyn till. Byggandet får inte störa eller förändra vattnets naturliga kretslopp och rörelser. Vart tar regnvattnet vägen, hur rör sig grund- och ytvatten?. Vattendrag, vattensam.lingar o s v får vara kvar och bebyggelsen anpassas till dem.
 
Klimatet
Frågor som det gäller att ta ställning till är hur klimatet ser ut? Var är det sol och skugga, torrt eller fuktigt, var blåser det och var är det lä? Ett hus som är placerat på ett kallt, blåsigt och skuggigt ställe behöver ca 30 % mer energi till uppvärmning än ett hus som står varmt, vindskyddat och soligt. Det lokala klimatet kan göras gynnsammare genom att vind och sol regleras genom byggnadernas inbördes placering, trädridåer, buskar, plank m m.
 
Nytt eller gammalt hus
Att få vara med om att planera och bygga ett hus från grunden ger ju de största möjligheterna till ett fullgott resultat. Men givetvis går det att göra mycket även med ett befintligt hus eller bostadsområde. Det kan byggas om och till på många sätt. Omgivningarna kan förändras och återställas till att fungera ekologiskt riktigt. Det är ju en orimlighet att alla människor ska behöva bygga sig ett nytt hus.
 
Ensam eller flera
Principerna för ekologiskt boende och byggande är i stort sett användbara i alla sammanhang som t ex ensamboende, byar, stadsdelar o s v. Vissa saker går ju förstås lättare att förverkliga beroende på var och hur man bor. Det viktigaste är att ha en vilja att göra det mesta och bästa i varje aktuell situation.
 
Flöden
Boendet kan ses som ett system där olika flöden passerar, kommer in och går ut. Målsättningen med ett ekologiskt boende är att minimera dessa flöden, rena dem och återföra dem i kretsloppen igen (recirkulation). Det gäller speciellt energi, vatten och avfall.
 
Värme
Huset behöver värmas och där värme kommer in går värme ut igen så småningom. Med hjälp av sk energi.balanser kan värmens rörelser analyseras. Behovet av värme tillfredsställs med förnyelsebara energikällor och lämpligast är då sol och ved. T ex en vedpanna kopplad till en ackumulatortank som lagrar värmen över tiden och minskar behovet av eldning. Till tanken kan också kopplas solfångare. Huset kan utformas med glasytor åt söder, tillbyggnad av växthus och värmelagrande magasin av t ex vatten och sten.
 
Elektricitet
El är en energiform av högsta kvalitet som kräver största sparsamhet (inte minst med tanke på vad som producerar elen idag). El ska bara användas där inga andra realistiska alternativ finns (mycket tolk.ningsbart!). El produceras lämpligast med småskalig vatten- eller vindkraft.
Elbehovet minimeras genom ändrade vardagsvanor, eleffektiva apparater och genom ersättning med annan teknik. Exempelvis genom sol och vind istället för torktumlare, sopa och torka golv istället för dammsugare, kallskafferi och jordkällare istället för kyl, gas- och vedspis istället för elspis o s v.
 
Vatten
Rent, friskt och drickbart vatten är och kommer i allt högre grad att bli en bristvara. Egen brunn eller källa är ett måste. Var rädd om vattentäkter och förorena inte tillrinningsområdena. Kalka marken för att undvika utfällning av metaller i vattnet. Hushåll med det rena vattnet. Ha vattensnåla duschar, kranar och WC. Ersätt eller komplettera helst vatten.toaletter med ekologiska toaletter, sk separationstoalett eller ett välskött utedass. Diska för hand, skölj disk, grönsaker m m i balja. Samla regnvatten i tunnor eller i dammar och använd till tvätt, rengöring och vattning. Vid nybyggnation byggs regvatteninsamling in från början.
 
Avloppsvatten
Dagens system för avloppsvattenhantering är allt för storskaliga och centraliserade. Reningsverken är otillräckliga och slammet kan på grund av sitt höga giftinnehåll inte återföras till jorden. Dessutom är systemet mycket beroende av transporter.
Avlopp ska tas om hand så lokalt som möjligt, så nära människorna (källan) som möjligt är. Ett enskilt hus kan själv ta hand om sitt avloppsvatten genom att t ex vattna i växthus och på odlingar med slaskvatten från tvätt och disk, sk BDT-/eller gråvatten. Större mängder kan samlas i tankar och avge sin värme till huset innan det infiltreras ut under växthus eller annan mark. Vattnet kan också i olika steg passera tankar, dammar eller konstgjorda våt.marker där näringsämnen tas upp av olika växter och djur.
 
Avfallet från toaletter kan tas om hand i biogas.anläggningar eller komposteras tillsammans med annat organiskt avfall.
 
Avfall
Målet med avfallshanteringen är att inget material ska lämna området. Ordet avfall ska upphöra att existera. Detta kräver en hög medvetenhet vid köp av olika varor. Kan restprodukterna tas om hand och återföras i det ekologiska kretsloppet? Ätervinning är ju ingen slutgiltigt bra lösning utan endast en nödlösning som kan användas i specialfall. T ex sparsam återvinning av glas, metall, papper och textil. Miljöfarliga produkter och ämnen används inte!
 
Egen tillverkning av livsmedel och bruksprodukter är ett sätt att få boendet och levandet att fungera mer ekologiskt. Lokala resurser kan användas, transportbehovet minskar och full kontroll fås över arbets.processen. Användning av förnyelsebara naturmaterial i så stor utsträckning som möjligt är ett måste. Minskad konsumtion överhuvudtaget av saker, prylar och materia är ytterligare en väg att gå.
Varje boendeområde av en viss storlek behöver ha återbrukningscentraler där saker kan byta ägare. Där kan också finnas verkstäder för trä, metall, textil o s v där saker kan lagas och nya föremål tillverkas av gammalt. Det behövs också en återupprättelse av hantverket som en ekologisk produktionsform.
 
Livsmedel
Varje område har mark för odling och djurhållning som räcker till självförsörjning av baslivsmedel och basförnödenheter. Området skall kunna överleva på vad jorden ger i ett nöd- eller krisläge. Hur marken brukas och vem som gör det kan lösas på många sätt. Var och en kan odla till sitt hushåll, odlingskooperativ kan startas, området kan ha kontakt med ett eller flera jordbruk som odlar och har djur för områdets behov. Själva bostadsområdet kan vara som en enda stor trädgård med odlingslotter, växthus, krydd- och ört.trädgårdar, bärbuskar och fruktträd, balkong- och inomhusodling m m. Här har permakultur, som du kan läsa mer om i odlingskapitlet, mycket att ge i form av idéer och principer.
Många sorters smådjur kan finnas i bostadsområdet som t ex får, grisar, höns, ankor, kaniner, bin, fiskar...
Maten ska kunna förvaras och förädlas där man bor. Detta kräver rejäla matkällare och jordkällare. Mindre verksamheter som torkar, mjölksyrejäser, konserverar, maler, bakar, gör ost, bereder kött o s v kan byggas upp.
 
Byggnadsmaterial
De senaste årtiondena har det skett en explosion på byggnadsmarknaden. tiotusentals nya ämnen och produkter har tagits fram och byggts in i våra hus. Nu börjar vi märka resultaten av detta vansinne. "Sjuka hus" har blivit ett begrepp och var tredje svensk har allergier eller överkänslighet, mycket beroende på ett försämrat inomhusklimat. Att hus blir sjuka kan bero på flera faktorer:
 
* Dåliga eller felaktiga material som avger skadliga ämnen.
* Otillräcklig ventilation.
* Dåliga och slarvigt byggda hus som t ex ger fuktproblem, som i sin tur ökar avsöndringen av giftiga ämnen.
* Mark med hög radonhalt.
* Magnetiska fält från jorden eller elektriska installationer.
 
Välj byggnadsmaterial som är kända sedan lång tid tillbaka och gärna material som är traditionella för bygden. Undvik syntetiskt framställda material. Välj naturmaterial som helst ska ha producerats i trakten du bebor. Det blir då mest frågan om produkter eller biprodukter av trä, sten, lera, metall, glas, torv, halm, vass, jord, papper m m.
 
Demokrati och sociala frågor
De resonemang som följer här har egentligen inget med ekologi att göra. Det är ändå viktiga faktorer att ta i beaktande när man planerar en bosättning eller förändrar gammalt boende.
 
De boende ska ha hand om och ha ansvar för skötsel och förvaltning av området. Ägandeformerna kan variera från att äga till att hyra. Former som ger de boende möjligheter att tjäna pengar genom att sälja hus och mark till ett för högt pris skall undvikas. Det måste finnas demokratiska, lättskötta och väl fungerande system för beslutsfattande, förverkligande av beslut och konfliktlösning. Likaså är det viktigt att ta hänsyn till gruppsykologi, kunskapsinhämtning och analys av erfarenheter. Här finns mycket att lära av det kollektivhusboende som funnits i Sverige de senaste tio åren.
 
Det sociala livet i ett område måste ges förutsättningar att växa fullt ut. Det sker från början genom områdets planering så att lokaler för olika verksamheter finns, att naturliga mötesplatser skapas o s v. Det kan vara fråga om olika arbetsgrupper, filmvisning, matsal, café, bibliotek, egen tidning, anslagstavlor, bänkar och bord, matlag, fester, kulturarrangemang, utställningar... Området ska präglas av mångfald på alla plan alltifrån husens arkitektoniska formspråk (finns det en ekologisk arkitektur, finns det former och färger som människor stimuleras och mår bra av?), olika yrken och åldrar och till valet av grödor i trädgårdarna.
 
Stora ansträngningar måste göras för att få till stånd arbetsplatser vid eller i närheten av boendet. Staden måste bli mera land och landet måste bli mera stad så att till sist ingen skillnad finns.
 
Jan Gustafson-Berge
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare