Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
»Humanekologi
»Ekosofi
»Ekologi och
  andlighet
»New Age
»Esséerna
»Miljöpsykologi
»Samhällsförändring
»Civil olydnad
»Grön politik
»Ekologisk teknik
»Forntida teknik
»Minska
  sårbarheten

Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 

 
»Till alternativ.nu

HUMANEKOLOGI

Humanekologi eller människoekologi som ämnet också kallas, handlar om samspelet mellan människan och hennes totala omgivning. Människoekologi är inte som många tror en gren av det naturvetenskapliga ämnet ekologi. Snarare är det en sammanslagning av ett dussintal vetenskapliga ämnen för att använda den norske filosofiprofessorn Arne Naess ord.
 
Möte mellan natur och människa
Medan ekologin är en ren naturvetenskap kan inte människoekologin ha denna begränsning. Detta sammanhänger delvis med människans specifika natur och särställning inom organismvärlden. Redan ordet människoekologi innebär ett möte mellan human- och naturvetenskap.
 
Samspel
Samspelet med omgivningen kan ske på olika nivåer: mellan en enskild individ och hennes omgivning, en grupp och dess omgivning eller en hel population och dess omgivning. Samspelet sker vidare mellan olika individer och grupper. Människor lever endast undantagsvis helt ensamma utan ingår oftast, i någon mening, i ett större socialt sammanhang: en familj, ett försörjningssystem. Alltså någon form av formell eller informell organisation.
 
Andra faktorer
I begreppet den totala omgivningen ingår även fysiska realiteter som instrålning, klimat, jordmån, vattentillgång och andra naturresurser.
Ett samhälles utvecklingsgrad och funktionssätt vad gäller ekonomi, teknik, etik och juridik utgör också viktiga inslag i en människas totala omgivning. Andra påverkande faktorer är näringsstandard, hygienisk situation och informationsflöden.
 
Människan har ett val
Naturvetenskapen ser ofta människan som en del av naturen utan någon särställning. Humanismen har i historien tvärtom velat skilja människan från naturen och placera henne i ett överordnat förhållande. Människoekologin accepterar att människan har en särställning. Särställningen betyder dock inte en frigörelse från ekologiska beroenden. Vilket naturligtvis vore en vetenskaplig omöjlighet. Vad människan har är dock en mycket stor handlingsfrihet vilket för många innebär valmöjligheter. Just dessa valmöjligheter kan både rädda och förstöra jorden.
 
Nödvändig allians
Det tvärvetenskapliga ämnet människoekologi bör ses som en nödvändig allians mellan human- och naturvetenskap. Humanvetenskaperna skall öka förståelsen för det specifikt mänskliga medan naturvetenskaperna skall hjälpa människan att förstå sin ekologiska situation.
I detta perspektiv blir praktiskt taget allt relevant för ämnesområdet.
 
Idag ges kurser i människoekologi vid ett flertal universitet och högskolor i Sverige. I Göteborg har ämnet en egen avdelning och egen professur.
Det finns också en nordisk förening för människoekologi. Den verkar för att främja såväl forskning som utbildning inom området.
 
Johan Eklund
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare