Fr. vänster - linderödssvin, gammalsvensk dvärghöna, fjällnära kalv, åsenfår, göingeget
Till startsidanLantrasforums medlemsföreningarRödlista utrotningshotade husdjursraser

Vad är Lantrasforum?

Lantrasforum har sedan 1995 fungerat som en samarbetsorganisation för föreningar vars syfte är att bevara och bruka svenska lantraser. Genom Lantrasforum samverkar medlemsföreningarna i aktuella frågor och kan stötta varandra. Lantrasforum söker lösningar och lägger gemensamma förslag som kan gynna bevarandet av lantraser, nu och i framtiden. Lantrasforum ska vara en naturlig samarbetspartner för myndigheter i frågor som berör svenska lantraser och deras uppfödare.
 
I september varje år hålls gemensamma överläggningar på ett lantrasforum. Där representeras varje medlemsförening av sin ordförande och/eller någon annan från föreningens styrelse. Exempel på frågor som kan tas upp är nya lagförslag och bidragsregler, sjukdomshot, gemensamma aktiviteter, marknadsföring m.m.
 

I "genbanksägget" symboliserar gulan rasens genbank. I vitan kan delar av rasen utvecklas åt olika håll och utanför skalet kan korsningsavel ske, utan att detta äventyrar bevarandearbetet.
Samarbetet vilar på den gemensamma värdegrunden att hela eller delar av svenska lantraser bevaras i första hand genom att hålla levande djur i genbanker eller likvärdigt.
 
Med ”genbanker eller likvärdigt” åsyftas slutna system, där ingen öppen/kontinuerlig inkorsning tillåts. För övrigt gäller principen att genetiskt material kan gå från genbanken och ut - men inte tvärtom. Det illustreras på ett utmärkt sätt av det s.k. "genbanksägget".
 
Med ”bevara” åsyftas betydelsen spara/skydda. Ensidig selektion mot specialiserade produktionsmål eller standardiserat utseende motverkar målsättningen att bevara mångfalden inom lantraserna och ska därför inte tillåtas. Variation måste ses som något positivt - inte negativt. Antalsmässigt gäller det att i första hand undvika ett akut utrotningshot samt att sträva efter en avelspopulation med lämplig fördelning mellan handjur och hondjur.
 
Alla föreningar, vars målsättning är att på ovanstående sätt bevara hela eller delar av svenska lantraser, kan bli medlemmar i samarbetsgruppen Lantrasforum.

Dokument

Deltagarna vid Lantrasforum 2006 i Döderhult

Värdförening var Föreningen Gotlandskaninen


Ronny Olsson (Sv. Lanthönsklubben), Ivan Eriksson (För. Svenska Allmogefår), Agneta Herlitz (För. Gotlandskaninen), Katarina Hagelberg (För. Allmogegeten), Bo Dahlgren (För. Landtsvinet), Krister Kortebäck (För. Allmogekon), Bodil Wallberg (För. Gutefåret), Mikael Olsson (Sv. Lanthönsklubben), Ragnar Edberg (För. Gutefåret), Gustav Larsson (Sv. Rödkulleförening), Anders Lekander (För. Gotlandskaninen), Sara Johansson(För. Gotlandskaninen), Eva Andersson(För. Gotlandskaninen), Johan Widing(För. Gotlandskaninen).
 
Du blir nu förflyttad till lantrasforums nya hemsida. Om det inte fungerar automatiskt klicka här. http://www.lantrasforum.se